REGELS, ALGEMENE VOORWAARDEN

Sencrop-trekking: "Het weer brengt u geluk" op de website https://lp.sencrop.com/nl-loting-2021/

ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF

Sencrop (hierna "de Organiserende Vennootschap"), een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 20.438,48, met haar officiële zetel te 8 Avenue des Saules, 59160 Lille, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Lille onder nummer 81779128800027, organiseert een gratis en vrijblijvende aankoop op de website https://lp.sencrop.com/nl-loting-2021/ van 10 tot en met 22 november 2021.

De voorwaarden voor deelname aan de trekking en de procedures voor het selecteren van de winnaars worden beschreven in dit reglement (hierna "het reglement"). Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook.

De deelname aan deze actie is op geen enkele manier gekoppeld aan enige aankoopactiviteit door de Deelnemer.

ARTIKEL 2 – DATA VAN DE PROMOTIE

De inschrijfperiode voor de loting loopt van 10 tot en met 22 november 2021.

ARTIKEL 3 - DEELNEMERS

De loting staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en onder de dekking van het SigFox Network, met uitzondering van Sencrop-medewerkers en hun directe familieleden (ouders, broers en zussen of andere personen die in hetzelfde huishouden wonen) van 18 jaar of ouder.

Elke deelname aan deze trekking moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van dit reglement.

Deelname is strikt nominatief en de deelnemer mag in geen geval spelen onder meerdere pseudoniemen, met meerdere e-mailadressen, ongeacht het aantal e-mailadressen dat hij/zij heeft, of namens andere deelnemers.

Elke deelname die niet voldoet aan de hierboven beschreven kenmerken wordt niet in aanmerking genomen. Deelnemers autoriseren alle verificaties met betrekking tot hun identiteit, leeftijd, postadres of de loyaliteit en oprechtheid van hun deelname. Elke valse verklaring, valse aanduiding van identiteit of vals adres zal resulteren in de onmiddellijke eliminatie van de deelnemer.

ARTIKEL 4 - DEELNAMEVOORWAARDEN

Deelname aan deze trekking is gratis en zonder enige verplichting tot aankoop van een product/dienst voor de duur van de trekkingsinschrijving van 10 tot en met 22 november 2021.

De loting is toegankelijk op de website: https://lp.sencrop.com/nl-loting-2021/ Om deel te nemen aan de trekking moet de deelnemer:

  • Ga naar https://lp.sencrop.com/nl-loting-2021/
  • Klik op het tekentabblad "Get Lucky with the Weather"
  • Vul het registratieformulier voor de operatie in door de volgende verplichte velden in te

vullen die zijn gemarkeerd met een asterisk: Voornaam* Achternaam* E-mail* Telefoon* “Ik accepteer de algemene voorwaarden” (checkbox)* Klik op de knop "Speel nu & meld je aan voor de Sencrop Nieuwsbrief" of de knop "Speel zonder te abonneren"

Elke eerste registratie, door het invullen van het formulier op de site, schrijft de Deelnemer automatisch in voor de trekking. De trekking bestaat uit 1 monteur: Door het formulier op de site in te vullen, wordt de persoon automatisch ingeschreven om deel te nemen aan de trekking, met een enkele deelname.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN EN TOEKENNING VAN PRIJZEN

De prijs van de trekking zal in het spel worden gebracht en door één gelukkige trekking aan de winnaar worden toegekend. Deelnemers die zich naar behoren hebben ingeschreven voor de trekking, worden willekeurig getrokken zodra de operatie is voltooid, vanaf 23 november 2021.

De te winnen prijs bij de loting is als volgt: 1 Raincrop-station en 1 jaarabonnement (Pro-abonnement) op het Sencrop-netwerk twv 149€

In het geval dat de winnende deelnemer zou wonen in een regio waar geen SigFox-dekking beschikbaar zou zijn, dan kan de prijs niet door de winnaar worden gebruikt en moet de persoon een andere winnaar (vriend, familie, commerciële partner) aanwijzen om de prijs te ontvangen prijs. Anders wordt ervan uitgegaan dat de winnaar afstand heeft gedaan van de prijs.

De transportkosten worden gedragen door het organiserende bedrijf.

De voorwaarden voor het verzenden van de prijzen worden beheerst door de organisatie die verantwoordelijk is voor de beveiliging en het transport van de prijzen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het organiserende bedrijf.

In het geval dat de Deelnemer zijn/haar prijs niet opeist bij het postkantoor waar zijn/haar pakket bij ontvangst is geplaatst, wordt hij/zij geacht afstand te hebben gedaan van zijn/haar prijs. Prijzen die niet binnen 15 opeenvolgende dagen een nemer vinden, worden per pakket teruggestuurd naar het organiserende bedrijf.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de geadverteerde prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs, d.w.z. van dezelfde waarde en met vergelijkbare kenmerken, indien de omstandigheden dit vereisen.

De prijs kan op geen enkele manier worden betwist. De winnaar mag het geldequivalent van de gewonnen prijs niet claimen of om ruilen voor andere goederen of diensten. In het geval dat de winnaar om welke reden dan ook niet wil of kan profiteren van de gehele of een deel van de gewonnen prijs, onder de voorwaarden beschreven in dit reglement, verliest hij/zij het volledige voordeel van de genoemde prijs en kan hij/zij geen aanspraak maken op enige vergoeding of vergoeding. De prijs zal niet opnieuw in het spel worden gebracht en het organiserende bedrijf kan er vrij over beschikken.

De winnaar van de trekking geeft toestemming voor elke verificatie van zijn/haar identiteit.

Elke valse aanduiding van de identiteit heeft tot gevolg dat ze worden geëlimineerd. Evenzo behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om op welke manier dan ook elke poging tot misbruik van deze regels te vervolgen, met name in het geval van foutieve informatie.

ARTIKEL 6 - AANWIJZING VAN WINNAARS EN TOEKENNING VAN PRIJZEN

Met betrekking tot de prijs die aan de trekking is gekoppeld, wordt de winnaar per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht via het e-mailadres en telefoonnummer dat door hem/haar is verstrekt op het moment van zijn/haar deelname aan de trekking. , binnen een termijn van maximaal 15 dagen. Ze moeten het adres waarnaar de prijs wordt verzonden binnen 30 dagen bevestigen. Als u niet binnen 30 dagen na ontvangst van dit bericht reageert, verliest de winnaar de prijs.

Er kan slechts één prijs per persoon worden toegekend voor de gehele duur van de trekking (één prijs per winnaar: zelfde naam, zelfde adres). Om de vertrouwelijkheid te respecteren, mag de lijst met winnaars niet aan derden worden meegedeeld.

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, om een reden buiten haar wil en/of in geval van overmacht, de loting wordt ingekort, gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd; en dit zonder dat er enige vergoeding verschuldigd is aan de deelnemers.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, om een reden buiten haar wil, technische storingen, computerbugs of enig ander technisch probleem het goede verloop van de trekking of de lijst van winnaars beïnvloeden. De klagers zouden op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op welke prijs dan ook.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, misleiding van de post of beschadiging van de prijzen door de postdiensten.

ARTIKEL 8 - RECLAME

Door het loutere feit van deelname machtigt elke winnaar het Organiserende Bedrijf om zijn/haar voor- en achternaam te gebruiken in een publiciteits- of promotie-evenement met betrekking tot deze Wedstrijd, zonder dat dit gebruik de winnaar enig recht op vergoeding of enig ander voordeel verleent dan de gewonnen prijs. In elk geval mag het gebruik van deze persoonsgegevens in dit soort evenementen die verband houden met de trekking niet langer duren dan 12 maanden na het einde van de trekking.

Indien een winnaar bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens, dient hij Sencrop hiervan onmiddellijk per brief op de hoogte te stellen aan: Sencrop "Het weer brengt u geluk" gelukstrekking 8 Avenue des Saules, 59160 Rijsel Frankrijk

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deelnemers de gegevens van niet instemmende personen gebruiken.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat internet geen beveiligd netwerk is. Het organiserende bedrijf kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor besmetting door virussen of voor het binnendringen van een derde partij in het terminalsysteem van deelnemers aan de trekking en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de aansluiting van deelnemers op het netwerk via de site voor oorzaken die niet direct en uitsluitend aan het Organiserende Bedrijf zijn toe te rekenen.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, in het bijzonder als gevolg van externe kwaadwilligheid, die het goede verloop van de Wedstrijd zou verhinderen. Meer in het bijzonder kan het Organiserende Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade toegebracht aan de deelnemers, hun computerapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen die uit dergelijke schade kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke of professionele activiteit, behalve in het geval van de directe en uitsluitende schuld van het organiserende bedrijf.

Bovendien kan de aansprakelijkheid van het Organiserende Bedrijf niet worden aanvaard in geval van leveringsproblemen of verlies van post of elektronische post. Het organiserende bedrijf kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in het geval dat een of meer deelnemers niet in staat zijn om verbinding te maken met de lotingsite of om te spelen vanwege een technisch probleem of defect in het bijzonder met betrekking tot netwerkcongestie of door kwaadwillende handelingen.

De aan de winnaars toegekende prijzen mogen geen aanleiding geven tot enig geschil en mogen in geen geval op verzoek van de winnaars worden ingewisseld voor hun geldwaarde of voor enige andere prijs om welke reden dan ook.

De aansprakelijkheid van het Organiserende Bedrijf kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik of het niet gebruiken van de toegekende prijs, die niet mag worden vervangen door een andere prijs of uitbetaald in de vorm van geld, behalve bij besluit van het organiserende bedrijf.

Het organiserende bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of verliezen veroorzaakt door de postdiensten of voor hun gehele of gedeeltelijke vernietiging als gevolg van een andere toevallige gebeurtenis. Deelnemers die proberen deel te nemen door middel van automatische participatiemachines, programma's ontwikkeld voor geautomatiseerde deelname, gebruik van informatie, e-mail die niet overeenkomt met hun identiteit, en meer in het algemeen met alle middelen die niet in overeenstemming zijn met het respect voor gelijke kansen tussen deelnemers tijdens de trekkingen worden automatisch geëlimineerd.

Alle informatie of contactgegevens die onvolledig, onjuist of in strijd met de regels zijn, maken de deelname ongeldig en de betrokken deelnemer komt daarom niet in aanmerking voor het winnen van een van de prijzen die in het kader van de trekking worden aangeboden.

Elke deelname moet eerlijk zijn: het is ten strengste verboden om, op welke manier dan ook, de aangeboden trekkingsfuncties te wijzigen of proberen te wijzigen, met name om de resultaten te wijzigen.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de deelname van een deelnemer die de regels niet heeft nageleefd, te annuleren.

Het is ten strengste verboden voor dezelfde natuurlijke persoon om te spelen vanaf een spelersaccount die is geopend ten behoeve van een ander dan hemzelf.

ARTIKEL 10 - AANVAARDING VAN DE REGELS

Deelname aan de trekking impliceert de volledige en volledige aanvaarding van dit reglement. Over alle praktische moeilijkheden bij de interpretatie of toepassing van deze regels wordt beslist door het organiserende bedrijf.

Geen enkel telefonisch of schriftelijk verzoek met betrekking tot de interpretatie of toepassing van dit reglement, de mechanismen of voorwaarden van de trekking of de aanduiding van de winnaar zal worden beantwoord.

ARTIKEL 11 – REGELS

Deze regels zijn beschikbaar op de volgende website: https://lp.sencrop.com/nl-loting-2021/

Deze regels zijn gedurende de gehele duur van het Spel in te zien op alle Spelpagina's.

Elke wijziging van de regels zal het voorwerp uitmaken van een wijziging en zal onmiddellijk worden bijgewerkt op de bovengenoemde website.

ARTIKEL 12 - VERGOEDING

De kosten die deelnemers aan de Wedstrijd maken kunnen worden vergoed onder de volgende voorwaarden en met een maximum van één vergoeding per huishouden (zelfde naam, zelfde postadres):

  • Op schriftelijk verzoek aan het volgende adres

Sencrop "Het weer brengt u geluk" - trekking 8 Avenue des Saules, 59160 Rijsel

  • Door vermelding van zijn/haar achternaam, voornaam, postadres en het e-mailadres waarmee hij/zij speelde.
  • Begeleiden van hun verzoek met bankgegevens of RIP.

Het bedrag van de vergoeding dat overeenkomt met eventuele kosten voor een internetverbinding die specifiek zijn gemaakt om u in te schrijven voor de loting, om eraan deel te nemen en om de resultaten van het in dit reglement bedoelde woongebied te raadplegen, moet worden gemotiveerd op vertoon van de factuur van de exploitant en, in elk evenement, voor een effectieve duur die een maximale totale duur van ongeveer 3 minuten niet mag overschrijden.

Indien van toepassing, moet elk verzoek om terugbetaling binnen de hierboven vermelde termijn worden verzonden en de volgende documenten en informatie met betrekking tot de deelnemer bevatten zodra het verzoek om terugbetaling is gedaan of zodra deze beschikbaar zijn

  • zijn/haar achternaam, voornaam, postadres en e-mailadres waarmee hij/zij speelde;
  • een fotokopie van zijn/haar identiteitskaart;
  • een fotokopie of afdruk van de factuur van de telefoonoperator en/of toegangsprovider met

vermelding van de kosten en de duur van de aansluiting die voortvloeit uit zijn/haar deelname aan de trekking. Deze fotokopie geldt als adresbewijs.

De portokosten voor de regelaanvraag kunnen op verzoek per bankoverschrijving worden terugbetaald op basis van de geldende lage verzendkosten. Er wordt slechts één postzegel terugbetaald per huishouden (dezelfde naam, hetzelfde postadres) voor de hele duur van de wedstrijd.

De zegel voor het verzoek tot terugbetaling kan op verzoek worden terugbetaald via bankoverschrijving op basis van de prijs van de geldende lage tariefzegel. Er wordt slechts één postzegel terugbetaald per huishouden (dezelfde naam, hetzelfde postadres) voor de hele duur van de wedstrijd.

Er wordt geen rekening gehouden met een verzoek tot terugbetaling per e-mail.

ARTIKEL 13 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde gegevens zijn onderhevig aan computerverwerking.

Het zal door het organiserende bedrijf worden gebruikt voor het beheer van de trekking.

Het Organiserende Bedrijf mag, mits uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer, deze informatie gebruiken en meedelen aan partners in het kader van commerciële operaties, al dan niet gezamenlijk, in het bijzonder voor direct marketing operaties. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming hebt u recht op toegang en recht op aanvullende informatie, rectificatie en verzet met betrekking tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door het organiserende bedrijf en zijn dienstverleners worden gebruikt voor het beheer van uw account en informatie op uw diensten en voor elke direct marketing operatie. U kunt, zodra de informatie aan het Organiserende Bedrijf is meegedeeld, bezwaar maken tegen deze directmarketingactiviteiten. Uw voorafgaande toestemming kan ook vereist zijn voor bepaalde directmarketingoperaties die langs elektronische weg worden uitgevoerd, met name voor operaties die informatie bieden over de aanbiedingen en diensten van partners.

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een brief met uw naam, voornaam en een kopie van uw identiteitskaart naar: Sencrop "Het weer brengt u geluk"-trekking 8 Avenue des Saules, 59160 Rijsel FRANKRIJK

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT

De loting, de regels en hun interpretatie zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.